فعالیت های تیم خلیج فارس (پارسیمن) در سال 1395 آغاز شد و در راستای معرفی و پیشرفت فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی در سطح جامعه و جهان بوده و خواهد بود.

 

اگر علم به ستاره ثریا بسته باشد و در آسمانها قرار گیرد، مردانی از فارس آن را در اختیار خواهند گرفت.