تیم خلیج فارس (پارسیمن)

ستاره ثریا در دست مردانی از فارس