⭕️ چرا در کشورهایی که روابط آزاد وجود دارد باز هم شاهد تجاوز به زنان هستیم؟

✅ پاسخ سوالات همراه با مصاحبه های قربانیان و کارشناسان خارجی و داخلی.