فرهنگ سگ فانتزی مال کدوم ایرانیهاست:(
بجز ننه پینگیل و اینا