🔸 دیروز هدیه گرفتی امروز بفروش ... این سرانجام تمامی عشق‌های زودگذره ...