الان اینجا ناصرالدین شاه قاجار پا میشه میگه بابا من سیصد چهارصد تا زن داشتم اندازه تو پز نمیدادم، زن را در اندرونی نهان باید کرد:)