🔸صحنه‌ای دردناک از عذاب کشیدن و خونریزی یک گاو در مراسم گاوبازی هر ساله در اروپا.