الان تا یخچال ساید بای ساید نباشه زندگی نمیتونه شروع بشه؛ واقعا چی بودیم چی شدیم...