وقتی ناصر الدین شاه دستگاه تلگراف را به ایران آورد مردم به این دستگاه تازه بی اعتماد بودند برای همین سلطان صاحبقران اجازه داد که مردم یکی دو روزی پیام های خود را رایگان به شهر های دیگر بفرستند

 

 

 

 

 

مردم کم کم و با ترس برای فرستادن پیامهایشان راهی تلگرافخانه شدند دولت وقت چند روزی را به این منوال گذراند و وقتیکه تلگرافخانه جا افتاد مخبرالدوله دستورداد بر سر در تلگرافخانه زدند از امروز حرف مفت قبول نمی شود! ، می گویند حرف مفت از آن زمان به زبان محاوره راه پیدا کرد😄