😜می گوییم:
هدایت اسلام در مسائل بهداشتی چیست؟
هدایت اسلام در مسائل تغذیه ای چیست؟
هدایت اسلام در مسائل دارویی چیست؟
هدایت اسلام در مسائل تشخیصی چیست؟
هدایت اسلام در مسائل درمانی چیست؟
هدایت اسلام در مسائل اورژانسی چیست؟
هدایت اسلام در مسائل اقتصادی چیست؟
هدایت اسلام در مسائل کشاورزی چیست؟
هدایت اسلام در مسائل دامپروری چیست؟
هدایت اسلام در مسائل معماری چیست؟
هدایت اسلام در مسائل پوشاک چیست؟
هدایت اسلام در مسائل محیط زیستی چیست؟
هدایت اسلام در مسائل فضای سبز چیست؟
هدایت اسلام در مسائل انرژی چیست؟

👌بله، اسلام دین هدایت است، اما هدایت در همه ی امور مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، خرد و کلان.

اسلامِ بدون علمِ زندگی، کلاهبرداری آخوندی هست، نه دین هدایت!

@fars_buy