🌸مصرف تره
🌸مصرف شیره انگور، توت، خرما، انجیر
🌸مصرف کوکوسبزی تره
🌸مصرف داروی مقل ازرق طب اسلامی
🌸مصرف داروی کراث طب اسلامی
🌸مصرف شوید+عسل
🌸مصرف لپه باقالا
🌸سویق گندم
🌸مصرف گوشت گوسفند کبابی(بریانی)