👌🏼 ببینید چقدر مواد شیمیایی و اسید می زنند تا شکر سفید درست شود.