نوره طلایی روایی با نسبت زرنیخ طلایی به آهک ۱ به ۶.


✅ هفت کیلویی ۱۷۴ هزار تومان

✅ ده کیلویی بدون دبه ۲۳۰ هزار تومن

آی دی سفارش  در سروش و ایتا👇
@admin40