اگر انسان هایی که مأمور به ایجاد #تحول در تاریخ هستند خود از معیار های عصر خویش تبعیت کنند، دیگر هیچ تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد.

#شهید_آوینی