میدونی شباهت مهندسین کامپیوتر با دکترا چیه؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

دوتاییشون تا از چیزی سر درنمیارن میگن ویروسه ...😂😂😜