⭕ صحبت های قابل تامل این کشیش رو گوش بدید.

⭕ باعث تاسف هست که مسلمانان انقدر نسبت به حضرت زهرا و سایر زنان بزرگ اسلام غافل هستن.