صحبت های قذافی در مورد واکسن و تجارت ویروس و ارتباط آن با کمپانی های بزرگ داروسازی و سرمایه داری