بلایی که اروپایی ها با «تالیدومید» به جهان هدیه کردند! آخر و عاقبت اعتماد به داروها و واکسن های خارجی... عذرخواهی و پشیمانی دیگر سودی ندارد...