⭕️ عکسش قدیمیه ولی یه جاهایی باید از بچه ها یادبگیریم
ول کنیم مدل ریش وسِت تسبیح وانگشترو پیرهن مشکی و..

👤 HosseinTazeh|حسین ‌تازه 🅙