🔰ما ثروت داریم، خوردن‌ها زیاد است

🔺حلقومها خیلی گشاد است! آن قدر بخور هست که هر چه درآید از این مملکت، این بخورها زیادتر دهانشان باز است، حلقومشان باز است! ما می‌خواهیم این حلقومها را ببندیم. 

📅 امام خمینی(ره) | ۲۱ آبان ۱۳۵۷