دکتر پولاک، پزشک دربار ناصرالدین شاه:
 
با وجود اینکه پشت کتف تمام ایرانی‌ها آثار خراش حجامت وجود دارد اما من در مدت حضور بیست ساله‌ی خود در ایران حتی یک مورد عفونت ناشی از حجامت مشاهده نکرده ام.