📌از علل خرابی دندان🎃

🔻در صورت بسته بودن دهان موقع خواب شبانه‌،بخارات معده در طول شب ب روی دندان ها می نشینند و باعث فساد و تخریب دندان ها می شود

👈صبح ها بعد از بیدار شدن، مسواک بزنید🤗
مسواک چوبی😇