تفاوت بینِ شرکتی که سه نفر کاربلد استخدام کرده با شرکتی که صد تا آشنا آورده سر کار!