#شگفتی_های_آفرینش ☀️🌞🌈


⚪️ وقتی در فضا به خورشید بنگرید سفید دیده میشود . هر چند که رنگ آن  از سطح زمین، سفید باید دیده شود، ولی وجود پراکندگی نور آبی در جو (پراکندگی رایلی) سبب زرد دیده شدن آن است.