🌷 امام هادى  (علیه  السلام) :

☘ بگو مگو ، دوستى طولانى را از بین مى بَرد و رابطه محکم را به جدایى مى کشاند 

🌿 کمترین اثر بگو مگو این است که هر کدام از دو طرف، مى خواهد بر دیگرى پیروز شود وهمین در پى پیروزى بودن ، مهم ترین عامل قطع رابطه است.

📚 نزهه الناظر ص139 ح11