🔸 زیرا روح بچه تحمل دیدن
این همه صحنه ها و تصاویر
و هیجان ساکن را ندارد.