بانوان جلوه  و ذره ای از جمال خدا هستن...جنس زن باید مانند برگ گل با همان لطافت بماند..
#رومینا_اشرفی #رومینااشرفی