ما امروز از دوستان می‌ترسیم! دیروز از دشمنها می‌ترسیدیم.
🔹آن ترس خیلی زیاد نبود؛ اشکالی نبود. امروز از دوستها می‌ترسیم که بی‌توجه به عمق مسائل، بی‌توجه به موقعیتی که الآن ما در آن واقع هستیم، کاری بکنند که مکتب ما در دنیا مکتب فاسد قلمداد شود؛ مکتب عقب افتاده قلمداد شود. این است که ما را نگران کرده

📅 امام خمینی(ره) | 15 تیر 1358