🚨 والدین عزیز دقت داشته باشید که❗️
بی توجهی به صحبت ها و سؤالات کودک باعث میشه👇

1_ شجاعت ارتباط با دیگران
2_ رشد فکری و شخصیتی 
3_و توانایی در بروز افکار و احساس
از کودک گرفته شود... 

#تربیت_فرزند