‏دراین تصویرنسل کشی وقحطی بزرگ ایران توسط انگلیس به تصویرکشیده شده،۹ملیون ایرانی درطی ۲سال کشته شدند،هولوکاست ایرانیان فجیع ترازهولوکاست یهودی هاست اماماپروپاگاندایی نداریم:)))