فرقی نمی کند پزشک باشید یا طلبه !

استاد باشید یا دانشجو!

آیت الله باشید یا دکتر!

👈 مافیای پزشکی و دارو که ۹۵ درصد فرار مالیاتی دارند به هر کسی که صحبتی علیه منافع آنها بکند می گوید: شیاد!

هیچکس از این قاعده مستثنی نیست!

🤔 این همه غرور و انحصار طلبی و اتهام به دیگران از کجا منشأ می گیرد؟! 

از پول مفت‌ مریضی مردم....