⭕️ پارسال رو درش نوشته بود:
تبریک!
شما با خرید این محصول در اشتغال زنان سرپرست خانواده و زندانیان آزاد شده سهیم شده‌اید.

امسال نوشته:
اینجا شرط استخدام سوپیشینه است.

مگه داریم حمایت‌کردنی‌تر از #آرشیما؟
اونم تو سال #جهش_تولید!  

👤 محمدعلیوم 🚩