شنیدید میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه؟ این دفعه درپدیده ای عجیب سنگ رو سنگ بند شده!

سنگی  به نام “آیدل” واقع در شمال یورکشایر ،بریتانیا 😲