🌌 اگر شمردن هر ستاره ١ ثانیه وقت بگیرد و مدام در حال شمردن باشید حداقل  ٣ هزار سال باید مشغول شمردن ستارگان راه شیری باشید. راه شیری حدودا میزبان  ١٠٠ الی ٤٠٠ میلیارد ستاره است.