#شگفتی_های_آفرینش 🕊🦜🐥

💚 لانه سازی پرنده بافنده 🤩🐦

💛 تعداد 57 گونه پرنده بافنده وجود دارند و همگی آنها سبک و راهبرد خاص خود برای ساختن لانه را دارند.