تعدیل مزاج صفرا ☝️🏼

🔺خیار
🔺سیب
🔺عدس 
🔺هندوانه
🔺برنج سفید
🔺شربت تخم شربتی