⚠‏به این نمودار دقت کنید.
 نشان میده قدرت خرید آحاد جامعه از سقوط ریال در سال ۹۱ احیا نشده بود که در ۹۷ مجددا سقوط آزاد کرده.
ساده‌اش میشه، دستمزد شهروند ایرانی از ۱۰ سال پیش به طور مستمر در حال کاهش بوده و هیچوقت به سطح دستمزد سال ۵۸ نرسید.

⁦🗺️⁩ آرمانشهر