👍فروشگاه کاشر
فروشگاهی که اجناس آن بر اساس شریعت یهود حلال و پاک هست

🔶در فروشگاه های کاشر، نمک دریا عرضه می شود
بدون ید
👌نمک دریای با ید طبیعی  برای یهودیان و نمک‌ید دار شیمیایی برای مسلمانان