بحث کردن با کسی که به دلایل و استدلال عقلی اعتقادی ندارد، بسیار شبیه به خوراندن دارو به آدم مُرده است

توماس پین