🔺 ای حاج آقا! دنیا دست شما #شیخاست🔺


✅ سفر بین شهری داشتم. 5 دقیقه قبل از اینکه اتوبوس حرکت کنه منم سوار شدم، تقریبا همه نشسته بودند.

🛑 داخل اتوبوس شدم و کیف دستی ام رو در محفظه ی بالای سرم گذاشتم، همونطور که هنوز ایستاده بودم، صندلیِ پشت سریم یه جوانی حدودا 27 – 28 ساله بود، تا منو دید با تُنِ صدایی که بقیه هم بشنوند و کمی مزاح گونه گفت:

🔺«ای حاج آقا! دنیا دست شما شیخاست» به سمتش برگشتم و با نگاه ملایمی، فوری عمامه ی مشکی ام رو از سرم برداشتم و بردم نزدیک دست هاش و به حالت تعارف گفتم:

🔺«بیا، دنیا دست شما باشه» صدای خنده ی بعضی از مسافران که شاهد ماجرا بودند رو میشنیدم. عمامه رو همین طور نزدیک دستش گرفته بودم و دوباره با لبخند گفتم «بگیر، دنیا دست تو باشه»😁😉

🔺اون جوان که صورتش سرخ شده بود، گفت «ممنون حاجی، شوخی کردم» گفتم «خلاصه من جدی گفتم» و همچنان دستم به سمتش دراز بود. 

🛑 گفت «نه شوخی کردم، دمت گرم حاجی» گفتم: پس اگه لازمش داشتی، میذارمش این بالا (وگذاشتم داخل محفظه ی بالای سرم)

😂 هیچی دیگه، خودش کلی امر به معروف شد. 😉

#امر_به_معروف
#نهی_از_منکر
#المتقین
#تیم_خلیج_فارس