♻️ ‏لایحه تنوع ازدواج : 👇👇

* ازدواج مسلم:
ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.

* ازدواج مفرح :
مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.

* ازدواج موجه :
مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اقدام کند.

* ازدواج متمم :
مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد
* ازدواج مثلث :
مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.

* ازدواج مربع :
مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.

* ازدواج ملوّن :
مرد چهار زن بگیرد : سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.

* ازدواج منظم : 
مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.

* ازدواج میسر : 
مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.


* ازدواج مشبک : 
مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت ، آن زن ، دو زن دیگر را هم برای ازدواج به او معرفی کند.

* ازدواج مکرر : 
مرد آن قدر زن بگیرد تا بمیرد ...ایشالا به حق همین ماه عزیز...!!!!😂😂