#شگفتی_های_آفرینش ☁🌧🌩

🌥 ابرها خیلی ظریف و سبک به نظر می رسند و برای همین به سختی می توان فکر کرد که اصلا آنها وزنی داشته باشند، اما  درون خود میزان قابل توجهی آب ذخیه کرده اند.💧💧

☁  یک ابر کومولوس معمولی( در ابعاد 1km × 1km× 1km )دارای تقریبا ۵۰۰ میلیون گرم و یا ۵۵۱ تن آب است . وزنی معادل یک صد عدد فیل.🐘🐘