شوهر یا برده 👇

🛑 ‏خواسته های بعضی دخترا تو خواستگاری رو ببری به برده دارای قرون وسطی نشون بدی دست میزنن رو شونت میگن : داداش بیا پیش خودم قول میدم کمتر بهت سخت بگیرم.