‏قدیم گرانفروش مساوی بود با ضد انقلاب!
امروز التماس می‌کنیم به یکی از غول‌های خودروساز کشور، ارّابه‌ی مرگش را ۹۰ میلیون به ما بفروشد، تازه هزاران ناز و عشوه هم می‌کند، آخر سر پیش فروش می‌کند برای سال بعد!