💠حق گویی هزینه دارد💠

💎وظیفه عالم، گفتن حق است، خواه حق با «کهنه» جور در آید و خواه با «نو».
واى به روزى که علماى یک امتى در صدد برآیند بر طبق پسند مردم حرف بزنند! خواه این مردم، مردمى مرتجع و کهنه پرست باشند، خواه، مردمى نوپرداز و نوپرست.
وظیفه عالم، گفتن حق است، خواه حق با «کهنه» جور در آید و خواه با «نو». حق از آن کهنه‏ هایى است که هر چه کهنه‏ تر شود قیمتش بیشتر است!
وظیفه عالم، حق گفتن است. نکبت دنیا و آخرت نصیب آن جامعه ‏اى مى‏شود که عالمانش و آگاهانش، به خاطر استقبال و ارادت مردم، شلوغى و رونق و گرمى بازار و مرید بازى‏شان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند، فرق نمى‏کند.
نوپردازى به خاطر گرمى بازار همانقدر زشت است که کهنه ‏گرایى. عالم باید چراغ روشنگر باشد، باید چهره حق را در پرتو علمش بشناسد و بشناساند.

🌟شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی