⭕️ بی‌بی‌سی از شرایط زندگی مسلمان ها در ماه رمضان و روزه گرفتن اونها گزارشی تهیه کرده.


البته برای گزارش، مسلمان مردی که انتخاب کرده همجنسبازه 😳 و زن مسلمانی که انتخاب کرده حجاب نداره 🤔

دقیقا برعکس متن خود قرآن، مسلمان مورد نظر رو انتخاب کرده.