🔴 سالنامه حجامت سال ۱۳۹۹

♻️ تدابیر قبل و بعد از حجامت

✔ چه روزهایی برای انجام #حجامت مناسب هستند؟