📌جوش و خارش یک بیماری نیست
بلکه یک علامت و آلارم است
 
👈که نشان از امتلا(پر شدن بدن) از برخی اخلاط و سوختن خلط دم می باشد

🔸دستور نوره و حنا ،باعث خارج شدن و تخلیه فضولات  و اخلاط می شود.

🔸ترکیب حنا و سدر بسیار مناسب خارش و جوش است

👈افرادی که جوش و خارش آنها ناشی از گرمیست سدر بتنهایی کافیست

👈و افرادی که خارش و جوش آنها ناشی از گرمی نیست حنا بتنهایی توصیه می شود