🔺ماجرای مسلمان شدن و روزه گرفتن سابرینا دختر کانادایی

خداوند، بخشنده و مهربان است و این دلیل زیبایی ماه رمضان است. خدا ما را به مهمانی اش دعوت می کند تا با قطع امید به دیگران، ما را مورد عنایت خویش قرار دهد