🏴‍☠محصولات سرطانی با مجوز بهداشت و سیب سلامت

👌تناقض: شما که بلد بودید مردم را از ویروسی که ندیدند آن قدر بترسونید که مدت ها از زندگی عادی دست بکشند و خود را به سخت ترین رفتارها عادت بدهند، چرا برای موادی که به گفته خودتان از کرونا خطرناک تر هستند کاری نکرده بلکه مجوز میدهید